Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Notaris: onder notaris wordt verstaan: de notaris dan wel zijn waarnemer.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft tot dienstverlening.

Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de notaris zicht jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

Opdrachtnemer: de notaris is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2: Totstandkoming en uitvoering opdracht

 1. Een opdracht wordt door de opdrachtgever geacht te zijn verleend door toezending van stukken of bescheiden (ook door derden) aan de notaris.

Een overeenkomst van opdracht komt tot stand na aanvaarding van de opdracht door de notaris, hetgeen schriftelijk of mondeling aan de  opdrachtgever kenbaar kan worden gemaakt. Aanvaarding van de opdracht door de notaris wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de notaris de ontvangst van stukken of bescheiden bevestigt en/of de werkzaamheden feitelijk aanvangt.

 1. De uitvoering van een aan de notaris verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 3: Inschakeling derden

Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De notaris is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsverzekering geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 4. Voor het verstrekken van onbetaald algemeen incidenteel en/of telefonisch advies op notarieel gebied wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 5: Honorarium

 1. De kosten van de uitvoering van de opdracht door de notaris omvatten het honorarium, kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting. Het honorarium wordt door de notaris berekend aan de hand van de door hem gebruikelijk gehanteerde vaste tarieven danwel uurtarieven.
 2. Wanneer de notaris zich genoodzaakt ziet om meer werkzaamheden te verrichten dan de op grond van de wet vereiste werkzaamheden dan wel de werkzaamheden waarvoor de notaris een (vast) tarief is overeengekomen met de opdrachtgever, dan is de notaris bevoegd deze werkzaamheden tegen de gebruikelijk voor de betreffende werkzaamheden gehanteerde tarieven in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
 3. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een (notariële) akte of advies, is de notaris bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 4. De administratie en urenverantwoording van de notaris geldt als volledig bewijs met betrekking tot door deze verrichte werkzaamheden en opgestelde declaraties, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

Artikel 6: Betaling

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.

De notaris is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen.

Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt. Tevens is de opdrachtgever vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente over de vordering verschuldigd.

 1. Als een opdracht wordt verleend door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris.
 2. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

Artikel 7: Overdracht en verpanding vorderingen.

De notaris betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 8: Bedingen algemene voorwaarden

Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve de notaris of diens waarnemer, van de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

Artikel 9: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

–      in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

–      zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Artikel 10: Aanvaarding

Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 11: Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland door Notariskantoor Quitz.

Maak een afspraak bij Notariskantoor Quitz

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons vandaag nog op telefoonnummer 072 534 58 50 of maak een afspraak via ons contactformulier.